Gżira – Leonard SCHEMBRI

Gzira – L-izvilupp f’Manoel Island ghandu jigi rivedut
F’konferenza stampa l-Gzira, Alternattiva Demokratika appellat ghal revizjoni tal-pjanijiet tal-izvilupp f’Manoel Island, sabiex din tkun transformata f’eko-gzira.

Michael Briguglio, Chairperson tal-AD, qal “Alternattiva Demokratika hija kburija li qed tippreżenta l-kandidatura ta’ Leonard Schembri bhala kandidat ghall-kunsill lokali tal-Gzira. Filfatt, ahna kburin li ghandha zieda ta’ kandidati ghall-kunsilli lokali. L-elezzjoni tal-kandidati Alternattiva Demokratika tizgura li r-residenti, kemm dawk Maltin u barranin, li jridu l-kwalita’ tal-hajja taghhom protetta, jkollhom vuci legittima fil-kunsill lokali. Kwistjonijiet bhal zvilupp sostenibbli, trasport pubbliku, infrastruttura, accessibilita’, konsultazzjoni pubblika u d-drittijiet tar-residenti se jinghataw prijorita’ mill-kunsilliera tal-Alternattiva Demokratika.”

Leonard Schembri, kandidat tal-AD fil-Gzira, qal: “Kwistjoni principali ghar-residenti tal-Gzira huwa l-izvilupp ta Manoel Island. Hija hasra kbira li Manoel Island se ssir f’sit tal-bini ghal skopijiet spekulattivi. Bl-izvilupp pjanat li jilhaq 5 sulari, AD qed theggeg li din titnizzel, halli ma thassarx is-skyline u l-veduti tas-sur tal-belt Valletta.”

“Hija hasra kbira li l-isptar antik Lazaretto qed jinbiegh u li l-gern kellu jirrinunzja il-hlas tal-koncessjoni biex igib ir-restorazzjoni ta Fort Manoel. Il-gvern seta’ ghamel aktar biex jizgura dhul ragonevoli minghand l-izviluppaturi. Il-gvern u l-MEPA fallew kompletament biez jaghmlu Manoel Island gzira ekologika b’dimensjoni socjali per ezempju bl-energija rinnovabbli u mizuri biex taqbad l-ilma. Il-gvern falla wkoll biex jizgura li l-progett jkollu dimesnjoni socjali. Il-kunsill lokali se jkollu vuci dwar f’dan il-progett monstruz? Kunsillier ta’ AD ma jiddejjaqx jitkellem u fuq dal-progett.”

“Ahna nappellaw lill-korporazzjoni tal-Midi biex jergghu jirrevedu l-pjanijiet taghhom u jzommu c-cans uniku li jizviluppaw il-gzira f’wahda ekologika, per ezempju bl-uzu ta energeija rinnovabbli, mizuri biex taqbad l-ilma, hafna gonna, bankini adekwati, korsija tar-roti u attrazzjonijiet ohra, fejn il-janijiet se jithallew f’idejn l-immaginazzjoni fl-aqwa gardinara tal-pajsagg Maltin.”

Carmel Cacopardo, kelliem tal-AD ghall-izvilupp sostenibbli u l-intern, qal li Manoel Island hija wahda mill-ftit zoni li ma tantx huma zviluppati inbiddlet f’zona li giet soggetta ghal spekulazzjoni qawwija. Bis-70,000 postijiet residenzjali vojta madwar il-gzejjer Maltin, l-approvazzjoni tal-MEPA ta’ certi permessi ricenti juru li l-gvern u l-awtoritajiet tieghi m’ghandhomx idea ta’ zvilupp sostenibbli. Dan jikkuntrasta mad-diskors li sar fil-parlament fid-diskussjoni dwar l-izvilupp sostenibbli.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: